mgr Michalina Surma

email: michalina.surma@amu.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5165-5160

Magister filologii polskiej, podopieczna dr hab. Błażeja Osowskiego, związana z Pracownią Dialektologiczną UAM na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej uczelni w 2017 ukończyła studia I stopnia na kierunku filologia polska (specjalność nauczycielska i dokumentalistyczno-bibliotekarska), z kolei w 2019 roku studia II stopnia na kierunku filologia polska (specjalność nauczycielska uzupełniająca). Jej praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Sierociuka dotyczyła Środkowowielkopolskiego słownictwa pola tematycznego WESELE – od SWATÓW do BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.

Jako badaczka zadebiutowała wystąpieniem Leksyka mikropola SWATY w wybranych gwarach Wielkopolski na Konferencji Język w Regionie, region w języku 3 w 2018 roku. Pod tym samym tytułem opublikowała artykuł w tomie pokonferencyjnym Język w regionie, region w języku 3 wydanym w 2020 r. Publikowała także na łamach czasopism „Kwartalnik językoznawczy” i „Prace Filologiczne”. Wyniki badań prezentowała kilkunastu na konferencjach polskich (m.in. w Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi) oraz zagranicznych (we Lwowie, w Kijowie i Ostrawie). Wygłosiła referaty na międzynarodowych, ogólnopolskich, a także studencko-doktoranckich.

Udział w projektach naukowych

W latach 2020–2022 brała udział w projekcie Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński realizowanym w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w konkursie Dziedzictwo Narodowe (0060/NPRH7/H11/86/2018). sporządzając transkrypcje nagrań. W roku akademickim 2021/2022 była także wykonawcą (wykonawca zbiorowy) w grancie Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2017/26/E/HS2/00083 pt. Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych realizowanym na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W 2022 roku uzyskała finansowanie w ramach konkursu ID-UB 054 na Minigrant doktorancki. W okresie od października 2022 do grudnia 2023 realizuje projekt zatytułowany Nauczanie o dialektach i gwarach w wybranych polskich podręcznikach do języka polskiego w szkole podstawowej i wybranych niemieckich podręcznikach do języka niemieckiego w Gymnasium.

Zainteresowania naukowe

Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zróżnicowaniu pokoleniowym leksyki kulturowej w języku mieszkańców wsi wielkopolskich, socjolingwistyce, leksykografii i leksykologii gwarowej. Zajmuje się także nauczaniem o dialektach i gwarach w dydaktyce szkolnej i akademickiej. Przygotowywana rozprawa doktorska będzie dotyczyła  jednolitości językowej oraz zróżnicowania w obrębie leksyki pól tematycznych CHRZEST i POGRZEB w języku mieszkańców wsi wielkopolskich (powiaty obornicki i czarnkowsko-trzcianecki).

Działalność popularyzacyjna

Aktywnie działa w Studenckim Dialektologicznym Kole Naukowym UAM, gdzie od 2022 roku pełni funkcję przewodniczącej. Publikowała teksty popularnonaukowe na łamach „Przeglądu Wielkopolskiego” i „magazynu „IKS”. Prowadziła warsztaty słownikowe dla uczniów szkoły podstawowej Słownik gwarowy – jak dokumentować język mieszkańców wsi?. W roku akademickim 2021/2022 zajęła III miejsce w konkursie na Budżet Dydaktyczny Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej z projektem Transkrybuj! Warsztaty transkrypcji – od podcasta do nagrania gwarowego.

Ważniejsze publikacje

Jak zbudowany jest słownik gwarowy? Leksykografia gwarowa (projekt zajęć z geografii lingwistycznej),[w:] Doktoranckie warsztaty metodyczne. Od dydaktycznej refleksji do dydaktycznej praktyki, red. Krzysztof Koc, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2022 [w druku].

POLTER, PULTERAM, POLTERABEND – tradycje i nazwy przedweselnego świętowania w wybranych gwarach Wielkopolski, „Prace Filologiczne”, 2020, nr 75/2, s.277-295.

Leksyka mikropola SWATY w wybranych gwarach Wielkopolski, w: Język w regionie, region w języku 3, pod redakcją Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, 2020, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, s.133-159.