Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Pracownia Dialektologiczna UAM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://dialektologia.amu.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 16.11.2022
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.11.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

SStrona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 15.11.2022

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada kierownik Pracowni Dialektologicznej Błażej Osowski, email: blazej.osowski@amu.edu.pl

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie; wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Fredry 10, Poznań 61-701

Kierowniczka obiektu: Katarzyna Koszewska (Tel: 797 901 053, email:kosz@amu.edu.pl)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: pierwsze w odległości 0,5m, drugie 15m od bocznych wejść do budynku (warunki architektoniczne umożliwiają dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami z obu stron parkingu)

Wejście główne do budynku:

 • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu
 • znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe:

1 x podnośnik pionowy od wejścia głównego(poziom-0) na poziom holu głównego (poziom-0),

1 x podnośnik pionowy (poziom-0) filologia słowiańska (brak różnicy w poziomach),

1 x podnośnik pionowy z holu biblioteki do poziomu -1 głównej części budynku,

1 x podnośnik przyschodowy hol główny,

 • znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami:

1 x toaleta dla niepełnosprawnych (holl główny, poziom-0),

4 x toaleta dla niepełnosprawnych (biblioteka wydziału, poziom 0,1,2,3),

 • znajdują się zarówno windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a jak i bez komunikatów.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • Pięć sal z pętlami induktofonicznymi dla osób z niepełnosprawnością słuchu, numery sal:

– 014 Kuraszkiewicza

– 220

– 327

– Sala Śniadeckich

– Salon Mickiewicza

 • na drzwiach do sal zainstalowane są tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a wraz z informacjami zapisanymi w kodzie QR

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dodatkowe informacje: w obiekcie zainstalowane są tabliczki informacyjne o kierunku do dostępu do regularnych wind oraz wind dla osób z niepełnosprawnościami, a także toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak strony internetowej obiektu.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

Portiernia od ul. Fredry – tel. 61 829 46 70

Portiernia Biblioteki od ul. H .Kowalczyka – tel. 61 8 29 4600