Publikacje

Monografie

Zachęcamy do zapoznania się z monografiami pracowników Pracowni Dialektologicznej. Poniżej znajdą Państwo wykaz wszystkich monografii.

Czasopisma

„Gwary dziś” (strona czasopisma w Pressto)

„Gwary dziś” to czasopismo, którego zakres tematyczny koncentruje się na dialektologii współczesnej, dialektologii historycznej, pograniczach dialektologii, geografii lingwistycznej i slawistyce na obszarze Słowiańszczyzny. Podejmuje m.in. następujące problemy badawcze: funkcjonowanie gwar we współczesnym świecie, zmiany językowe na wsi, powiązania językowe między gwarami słowiańskimi, aspekt kulturowy funkcjonowania gwar. Głównym celem czasopisma jest integracja slawistycznego środowiska dialektologicznego, m.in. poprzez wymianę doświadczeń naukowych poświęconych gwarom słowiańskim.

Pierwszy tom „Gwar Dziś” ukazał się w roku 2001 pod red. J. Sierociuka. Początkowo „Gwary dziś” funkcjonowały jako seria wydawnicza, w ramach której ukazało się 6 tomów: 1. Metodologia badań, 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, 4. Konteksty dialektologii, 5. A. Kowalska, Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich, 6. Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. W roku 2015 seria wydawnicza została przekształcona w czasopismo on-line.

„Slavia Occidentalis” (strona czasopisma w Pressto)

Zamieszczane w czasopiśmie prace dotyczą języków i literatur zachodniosłowiańskich, kultury i słowiańskiej komparatystyki literackiej. Autorzy serii „Linguistica” zajmują się głównie gramatyką historyczną i historią języka polskiego, historią kaszubszczyzny i języków łużyckich, rzadziej problematyką języka czeskiego i języka słowackiego.

Tom 1. rocznika „Slavia Occidentalis” założonego przez Mikołaja Rudnickiego, redaktora pisma w latach 1921-1950, ukazał się w 1921 roku. Do wybuchu II wojny światowej opublikowano 17 tomów wydanych przez Instytut Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim. Dwa tomy powojenne 18. (1939/47) i 19. (1948) ukazały się nakładem Komitetu Redakcyjnego w składzie M. Rudnicki i L. Zabrocki. W latach 1949–1959 czasopismo nie ukazywało się. Kolejny 20. tom opublikował w 1960 roku Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN, który samodzielnie patronował rocznikowi do roku 1999, kiedy to ukazał się 56. jego tom.

Od roku 2000 po dziś „Slavia Occidentalis” jest wydawana wspólnie przez PTPN i UAM. W roku 2013 wyodrębniono dwie serie czasopisma: LINGUISTICA (redaktor naczelny Tadeusz Lewaszkiewicz) oraz LITERARIA (redaktor naczelny Bogusław Bakuła), a periodyk został półrocznikiem.