Prof. dr hab. Jerzy Adam Sierociuk

– mail: jasier@amu.edu.pl

– tel.: 61-829-4661

– Ur. w Łukowie (woj. lubelskie) w roku 1950.

– ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9069-6117

– Studia polonistyczne na UMCS w Lublinie w latach 1969-1974; magisterium na podstawie pracy: Język konstytucji i uniwersałów poborowych XVII wieku (promotor: prof. dr hab. Teresa Skubalanka). W latach 1974 – 1996 pracowałem na UMCS; doktorat na podstawie rozprawy: Elementy interdialektalne w polskiej pieśni ludowej (rok: 1983; promotor: doc. dr hab. Jerzy Bartmiński); habilitacja też na UMCS w 1997 r.: Budowa wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem (Lublin 1996).

– Od 1996 r. na UAM – od 01.09.2002. jako kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej; 01.04.2009-31.12.2020 kierownik Pracowni Dialektologicznej.

– Zainteresowania naukowe: dialektologia, język folkloru, słowotwórstwo języka polskiego.

– Redaktor serii Gwary dziś – wydawanej przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk                

– W czasie studiów byłem członkiem redakcji oraz redaktorem naczelnym studenckiego ogólnopolskiego pisma językoznawczego „Językoznawca”.

– W latach 1977-1979 byłem lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Al.I.Cuzy w Jassach (Rumunia); w listopadzie i grudniu 1991 roku przebywałem w Instytucie Pedagogicznym w Kokczetawie (Kazachstan) jako konsultant programu nauczania tamtejszej polonistyki. W czasie tego pobytu przeprowadziłem badania języka Polaków w Kazachstanie. W roku 1993 wraz z ekipą Instytutu Słowianoznawstwa PAN uczestniczyłem w badaniach języka polskiego w okolicach Tarnopola na Ukrainie. Opracowałem też pięć punktów do Atlasu gwar polskich (redagowanego przez prof. K.Dejnę).

– W czasie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej przeprowadziłem badania gwar Lubelszczyzny odpytując (i nagrywając) w 65 miejscowościach kwestionariusz słowotwórczy zawierający ponad 1000 pytań; w monografii uwzględniłem ich jednak tylko 150. Całość nagrań zdeponowana jest w archiwum fonograficznym Pracowni Dialektologicznej UAM.

– Od 1999 roku organizuję w Obrzycku cykliczne międzynarodowe konferencje dialektologiczne, z których materiały publikowane są serii Gwary dziś wydawanej przez PTPN. Międzynarodowy zestaw referentów biorących systematycznie udział w tych spotkaniach dał podstawy do ubiegania się o afiliację przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Komisji Dialektologicznej; pozytywna decyzja w tej sprawie zapadła na XIV Kongresie MKS w Ochrydzie w 2008 r.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

  – Society of International Dialectology and Geolinguistics (Bamberg – Niemcy);

  – Komisja Dialektologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów – przewodniczący;

  – Komisja Słowotwórcza przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;

  – Polskie Towarzystwo Językoznawcze;

  – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze;

  – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk;

  – Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe;

  – Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego;

także:

  – członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu;

  – członek Centrum „Instytut Wielkopolski”.                                   

Brałem udział w międzynarodowych konferencjach naukowych publikując następnie m.in. w: Białorusi, Bułgarii, Korei Płd., Niemczech, Rosji, Słowacji, Ukrainie – zob. wykaz publikacji.

Obecnie wysiłek naukowy koncentruje się wokół prac nad słownikiem gwarowym Wielkopolski. Problematyce tej podporządkowane są badania terenowe oraz powstające w Pracowni Dialektologicznej doktoraty (także już obronione) jak i prace magisterskie – chociaż tych nie jest to tematyka wyłączna.

Wybrane publikacje

Pieśń ludowa i gwara, Lublin 1990;

Budowa wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Lublin 1996; reprint: 2021; także: https://wydawnictwo.ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/04/Budowa-wybranych-formacji-rzeczownikowych.pdf

Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, pod red. J.Sierociuka, Poznań 2019.