dr hab. Justyna Kobus

Email: justyna.kobus@amu.edu.pl

Tel.: (61) 829-46-62

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4094-2743

2000-2005: studia polonistyczne na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (specjalność nauczycielska i teatrologiczna); seminarium magisterskie z dialektologii (praca magisterska pt. Słownictwo pola tematycznego PRACA w języku mieszkańców wsi Baranówko i Sowinki (gmina Mosina, powiat Poznań) (promotor: prof. dr hab. J. Sierociuk).

2005-2009: stacjonarne Studium Doktoranckie UAM; obrona doktoratu z wyróżnieniem w 2009 r., na podstawie rozprawy Zróżnicowanie leksyki pola tematycznego PRACA NA ROLI w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich początku XXI wieku (promotor: prof. dr hab. J. Sierociuk).

2016 r.: Studia Podyplomowe z Archiwistyki i Zrządzania Dokumentacją (Wydział Historyczny UAM); obrona pracy dyplomowej pt. Archiwum Pracowni Dialektologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – historia, organizacja, działalność (Promotor: prof. dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska).

2019 r. stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii Studia nad fleksją rzeczownika w gwarach wielkopolskich (Poznań 2019).

Od 2005 r. zatrudniona w Zakładzie Dialektologii Polskiej, a następnie w Pracowni Dialektologicznej UAM.

Zainteresowania naukowe: fonograficzna archiwizacja języka mieszkańców wsi (badania terenowe); leksykologia i leksykografia gwarowa, fleksja gwarowa, świadomość językowa i kulturowa mieszkańców wsi; kultura materialna i niematerialna wsi.

Popularyzatorka gwar wielkopolskich; koordynatorka projektów edukacyjnych we współpracy z wielkopolskimi szkołami.

Współredaktorka cyklu Wielkopolskie Słowniki Regionalne, serii wydawniczej Język w regionie, region w języku oraz redaktorka tematyczna czasopisma „Gwary Dziś”.

Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Ważniejsze publikacje:

– Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI, Poznań 2015.

– Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, pod red. J. Kobus i M. Stępień, Poznań 2018.

– Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia i przesądy, pod red. J. Kobus i T. Gniazdowskiego, Poznań 2018. 

– Studia nad fleksją rzeczownika w gwarach wielkopolskich, Poznań 2019.

– Jolenta Brzezińska, Nieznajomi, na podstawie pierwodruków i materiałów archiwalnych opracowali i do druku podali Marcin Brzeziński, Justyna Kobus, Jerzy Sierociuk, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2020.

– Słownik języka mieszkańców okolic Pobiedzisk. Praca na roli i w gospodarstwie, pod red. J. Kobus i A. Migdałek, Poznań 2021.