mgr Katarzyna Zagłoba

Email: katarzyna.zagloba@amu.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3160-4785

Mgr Katarzyna Zagłoba od 2018 roku jest studentką III stopnia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej uczelni w 2016 roku ukończyła studia I stopnia na kierunku filologia polska (specjalność wydawnicza) oraz II stopnia w roku 2018. W 2016 roku obroniła pracę licencjacką pt. Owoce, warzywa i grzyby w kuchni zalesian. Studium leksykalne napisaną pod kier. dr. Błażeja Osowskiego, a w 2018 roku – pracę magisterską pt. Leksyka z zakresu pól tematycznych: OGRZEWANIE, KANALIZACJA i ELEKTRYFIKACJA w mowie mieszkańców pogranicza małopolsko-wielkopolskiego (Zalesie, pow. poddębicki) przygotowaną pod kier. prof. dr. hab. Jerzego Sierociuka.

Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół dialektologii, leksykografii i kultury języka. W rozważaniach najwięcej uwagi skupia na pograniczu małopolsko-wielkopolskim. Ponadto zajmuje się badaniem metod współczesnej leksykografii regionalnej. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą leksyce z zakresu pola tematycznego WYPOSAŻENIE WNĘTRZ, bazując na materiale pozyskiwanym samodzielnie w rozmowach z mieszkańcami centralnej Polski.

Wyniki badań prezentuje na konferencjach polskich (np. w Warszawie, Kielcach, Łodzi) oraz zagranicznych (we Lwowie i w Kijowie), a także w publikacjach naukowych, które ukazały się m.in. w: „Pracach Filologicznych”, „Gwarach Dziś”, „Rozprawach Komisji Językowej”, Dialogu pokoleń i w ukraińskiej monografii Діалектологічні студії. Випуск 11. Слово-словник-корпус.

W latach 2020–2022 brała udział w projekcie Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski – powiaty gnieźnieński i koniński realizowanym w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w konkursie Dziedzictwo Narodowe, sporządzając transkrypcje nagrań. Ponadto popularyzuje wiedzę z zakresu dialektologii na wydarzeniach naukowych i kulturalnych, w lokalnej prasie oraz w Internecie. W latach 2017–2022 pełniła funkcjęprzewodniczącej Studenckiego Dialektologicznego Koła Naukowego UAM.

Ważniejsze publikacje:

Dokumentacja fotograficzna jako element budowy wybranych słowników regionalnych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 70, 2022 [w druku].

Klasyfikacja słownictwa z zakresu pola WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ, „Gwary Dziś” 14 (2021), s. 209–218, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/30381.

– Pokoleniowe zróżnicowanie leksyki z pola tematycznego OGRZEWANIE DOMU w języku mieszkańców Zalesia w powiecie poddębickim, „Prace Filologiczne”, nr 75/2 (2020), s. 373–386, https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pf/article/view/690.

– Regionalne słowniki tematyczne języka mieszkańców Wielkopolski na tle polskiej leksykografii gwarowej, [w:] Діалектологічні студії. 13. Збірник пам’яті Наталі Хобзей, red. П. Гриценко, Т. Ястремська, Lwów 2020, s. 91–100.