1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Data publikacji w serwisie: 11 lutego 2015 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego (Warszawa)

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego,
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
oraz Fundacja Slawistyczna
zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego

11-12 czerwca 2015 r., Warszawa


Celem konferencji jest ukazanie zmian językowych w ostatnich dziesięcioleciach na tle przemian socjalnych, kulturowych, ruchów narodowościowych, zmian obyczajowych i postępu technicznego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Nie można bowiem mówić o rozwoju języka bez uwzględnienia innych przesłanek. Zapraszamy zatem, oprócz językoznawców, naukowców reprezentujących inne dziedziny wiedzy – historyków, socjologów, etnologów, muzealników itd.

Planowane bloki tematyczne
1. Przemiany systemów gwarowych w językach słowiańskich.
2. Leksyka gwarowa wobec rozwoju cywilizacyjnego.
3. Zmiany geopolityczne w krajach słowiańskich a rozwój lokalnych odmian języka.
4. Gwary jako czynnik integrujący tożsamość lokalną.
5. Integracja międzykulturowa a zmiany językowe w krajach słowiańskich.
6. Zmiany społeczno-ekonomiczne wsi w badaniach językoznawczych, socjologicznych, demograficznych i antropologicznych.
7. Nowy folklor wobec nowego języka wsi.
8. Tematyka wiejska w czasopiśmiennictwie współczesnym i dawnym.
9. Znaczenie portali społecznościowych w kształtowaniu lokalnych odmian języka ogólnego.
10. Rola muzeów lokalnych i regionalnych w utrwalaniu leksyki gwarowej.

Wypełniony formularz konferencyjny wraz z abstraktem (będącym podstawą kwalifikacji referatu) należy przesyłać do 21 kwietnia 2015 r. pod adresem: dynamika.gwar.sesja@gmail.com.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (opłata zniżkowa dla emerytów i doktorantów – 150 zł) i obejmuje koszty publikacji oraz przerw kawowych, nie uwzględnia kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Organizatorzy przewidują druk referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym, zastrzegają sobie prawo przyjęcia tylko tych tekstów, które spełnią wymagania merytoryczne i formalne.

dr hab., prof. IS PAN Dorota K. Rembiszewska
przewodnicząca komitetu organizacyjnego

mgr Elżbieta Aftowicz
sekretarz konferencji