Prof. dr hab. Jerzy Adam Sierociuk


- mail: jasier@amu.edu.pl
- tel.: 61-829-4661

- Ur. w Łukowie (woj. lubelskie) w roku 1950.
- Studia polonistyczne na UMCS w Lublinie w latach 1969-1974; magisterium na podstawie pracy: Język konstytucji i uniwersałów poborowych XVII wieku (promotor: prof. dr hab. Teresa Skubalanka). W latach 1974 - 1996 pracowałem na UMCS; doktorat na podstawie rozprawy: Elementy interdialektalne w polskiej pieśni ludowej (rok: 1983; promotor: doc. dr hab. Jerzy Bartmiński); habilitacja też na UMCS w 1997 r.: Budowa wybranych formacji rzeczownikowych - szczególnie nazw miejsc - w gwarach między Wisłą a Wieprzem (Lublin 1996).
- Od 1996 r. na UAM - od 01.09.2002. jako kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej; 01.04.2009-31.12.2020 kierownik Pracowni Dialektologicznej.
- Zainteresowania naukowe: dialektologia, język folkloru, słowotwórstwo języka polskiego.
- Redaktor serii Gwary dziś - wydawanej przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
   prof. Jerzy Sierociuk

- W czasie studiów byłem członkiem redakcji oraz redaktorem naczelnym studenckiego ogólnopolskiego pisma językoznawczego "Językoznawca".
- W latach 1977-1979 byłem lektorem języka polskiego na Uniwersytecie Al.I.Cuzy w Jassach (Rumunia); w listopadzie i grudniu 1991 roku przebywałem w Instytucie Pedagogicznym w Kokczetawie (Kazachstan) jako konsultant programu nauczania tamtejszej polonistyki. W czasie tego pobytu przeprowadziłem badania języka Polaków w Kazachstanie. W roku 1993 wraz z ekipą Instytutu Słowianoznawstwa PAN uczestniczyłem w badaniach języka polskiego w okolicach Tarnopola na Ukrainie. Opracowałem też pięć punktów do Atlasu gwar polskich (redagowanego przez prof. K.Dejnę).
- W czasie przygotowywania rozprawy habilitacyjnej przeprowadziłem badania gwar Lubelszczyzny odpytując (i nagrywając) w 65 miejscowościach kwestionariusz słowotwórczy zawierający ponad 1000 pytań; w monografii uwzględniłem ich jednak tylko 150. Całość nagrań zdeponowana jest w archiwum fonograficznym Pracowni Dialektologicznej UAM.
- Od 1999 roku organizuję w Obrzycku cykliczne międzynarodowe konferencje dialektologiczne, z których materiały publikowane są serii Gwary dziś wydawanej przez PTPN. Międzynarodowy zestaw referentów biorących systematycznie udział w tych spotkaniach dał podstawy do ubiegania się o afiliację przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Komisji Dialektologicznej; pozytywna decyzja w tej sprawie zapadła na XIV Kongresie MKS w Ochrydzie w 2008 r.

- Członkostwo w towarzystwach naukowych:
  - Society of International Dialectology and Geolinguistics (Bamberg - Niemcy);
  - Komisja Dialektologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów - przewodniczący;
  - Komisja Słowotwórcza przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
  - Polskie Towarzystwo Językoznawcze;
  - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze;
  - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk;
  - Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe;
  - Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego;
także:
  - członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego - Instytut Śląski w Opolu;
  - członek Centrum "Instytut Wielkopolski".
  
za: "Panoramą Leszczyńską", 21.04.2011.


- Brałem udział w międzynarodowych konferencjach naukowych publikując następnie m.in. w: Białorusi, Bułgarii, Korei Płd., Niemczech, Rosji, Słowacji, Ukrainie - zob. wykaz publikacji.
- Obecnie wysiłek naukowy koncentruje się wokół prac nad słownikiem gwarowym Wielkopolski. Problematyce tej podporządkowane są badania terenowe oraz powstające w Pracowni Dialektologicznej doktoraty (także już obronione) jak i prace magisterskie - chociaż tych nie jest to tematyka wyłączna.

Publikacje

prof. Jerzy Sierociuk