Dr hab. Justyna Kobus

- Absolwentka poznańskiej filologii polskiej, specjalność nauczycielska i teatrologiczna (2000-2005); seminarium magisterskie z dialektologii (praca magisterska pt. Słownictwo pola tematycznego PRACA w języku mieszkańców wsi Baranówko i Sowinki (gmina Mosina, powiat Poznań), pod kier. prof. dra hab. J. Sierociuka)
- w latach 2005-2009 słuchaczka stacjonarnego Studium Doktoranckiego; doktorat obroniła z wyróżnieniem w 2009 r., pisząc rozprawę pt. Zróżnicowanie leksyki pola tematycznego PRACA NA ROLI w języku mieszkańców wybranych wsi wielkopolskich początku XXI wieku (promotor: prof. dr hab. J. Sierociuk);
- od 2005 r. zatrudniona w Zakładzie Dialektologii Polskiej, a następnie w Pracowni Dialektologicznej UAM (obecnie na stanowisku specjalisty);
   dr Justyna Kobus

- jej zainteresowania naukowe oscylują wokół współczesnego języka mieszkańców wielkopolskich wsi;
- jest założycielką Studenckiego Dialektologicznego Koła Naukowego UAM (i jego pierwszą przewodniczącą) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Publikacje

dr Justyna Kobus dr Justyna Kobus