Dr hab. Błażej Osowski

- Absolwent poznańskiej polonistyki, specjalność wydawnicza (2003-2008); seminarium magisterskie z dialektologii (praca magisterska pt. Reprezentacja tekstowa przymiotnika gwarowego (na podstawie Tekstów gwarowych ze środkowej Wielkopolski Zenona Sobierajskiego), pod kier. prof. dra hab. J. Sierociuka);
- w r. 2011 ukończył studia magisterskie drugiego kierunku (filologia słowiańsko-polska z językiem czeskim) na UAM-ie, broniąc pracę napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. M. Balowskiego pt. Współczesne próby tworzenia literackiego języka morawskiego. Stan i perspektywy;
- od 2008 r. zatrudniony w Pracowni Dialektologicznej UAM (wcześniej Zakład Dialektologii Polskiej), obecnie na stanowisku adiunkta;
- rozprawę doktoską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. J. Sierociuka pt. Przymiotnik w języku mieszkańców północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski. Studium leksykalno-słowotwócze obronił w październiku 2012 r.;
   Błażej Osowski


- współpracownik bibliograficznej bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego Instytutu Slawistyki PAN - iSybislaw;
- miłośnik dialektów, języków i historii; poszukuje analogii między światem "dziś" a "dawniej", między odległymi miejscami, kulturami i ludźmi.

Publikacje
  

Błażej Osowski Błażej Osowski